Riktlinjer vid grävning

Allt markarbete skall föregås av en förfrågan på http://www.ledningskollen.se
Om vi berörs av ert markarbete sätter vi kostnadsfritt ut vår kabel alternativt skickar er kartunderlag som visar vår kabels förläggning.
Vid omfattande arbeten kontaktar vi er för en diskussion kring påverkan och vilka kablar som behöver sättas ut.

Du ska kontrollera mot ledningskollen och begära utsättning vid t.ex.

  • Grävarbeten
  • Plöjning för förläggning av slang
  • Vid skogsavverkning med maskin/skotare
  • Jordborrning
  • Staketmontering
  • Andra markarbeten djupare än 30 cm

Föreningen tillämpar följande riktlinjer vid grävning kring en utsatt ledning:

  • Utsättningen kan skilja sig från kabelns verkliga placering med upp till 60 cm.
  • Markarbeten och grävning närmare än 1 meter på var sida om utsättningen ska ske med försiktighet
    genom schaktning eller handgrävning.

En avgrävd kabel kan ställa till problem för många och bidra till höra kostnader. Om du chansar och arbetar i ett område utan att kolla i förväg kan du bli skadeståndsskyldig om det skulle uppstå skador. Vid allvarligare fall kan det bli tal om rättsliga åtgärder. Kolla innan du sätter igång, vare sig du gräver själv eller ger ett uppdrag till en grävfirma.