Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Integritetspolicy Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening

Uppdaterad 2024-03-07

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening att du har förtroende att låta oss hantera och lagra personuppgifter om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. I denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Behandling av personuppgifter

Denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

Denna policy beskriver hur Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening, Organisationsnummer: 769624-1723 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som medlem, berörd markägare, kund eller leverantör till Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening.

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • fastighetsbeteckning
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • IP-adress
 • MAC-adress
 • medlemsnummer
 • kontonummer
 • betalningshistorik

När och hur vi behandlar medlemmarnas personuppgifter

För att föreningen ska kunna leverera tjänster till dig som medlem och uppfylla gällande lagstiftning, måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ansöker om medlemskap i föreningen, blir medlem i föreningen eller när du på något sätt har kontakt med oss. Informationen samlas in för att du och föreningen ska kunna ingå avtal eller för att föreningen ska kunna leverera tjänster till dig. Vi lagrar och behandlar personuppgifter i vårt medlemsregister och affärssystem för att kunna:

 • Säkerställa att du är medlem i föreningen.
 • Leverera tjänster till dig som medlem.
 • Fullfölja fakturering av medlemsavgift och andra avgifter.
 • Utföra service och underhåll av nätanslutning hos dig.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. Gallring av dessa uppgifter sker 1 ggr/år.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Rättslig förpliktelse (lagen om ekonomiska föreningar, bokföringslagen). Avtal med medlemmen.

Du som är kontaktperson för leverantör

Avseende dig som kontaktperson hos en leverantör så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som behövs exempelvis för att vi ska kunna behandla fakturor eller på annat sätt kommunicera med dig, kommer att lagras i våra system i sju år efter att du senast varit aktiv hos oss till exempel genom att leverera tjänster till oss.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Intresseavvägning

Efterlevande av lagkrav

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Rättslig förpliktelse

Publicering på sociala medier

Vad det gäller uppgifter som användare frivilligt publicerar på Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förenings sociala medier, och som respektive användare har möjlighet att ta bort utan Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förenings inblandning, har Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening inget ansvar att på eget initiativ gallra bort sådana uppgifter inom en viss tidsperiod.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Inom olika områden anlitar Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening underleverantörer. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som medlem. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss.

 • IT-tjänster & molntjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Redovisningsbyrå.
 • Föreningar som föreningen är medlem i.
 • Leverantörer av tjänster, service och infrastruktur till föreningen.

Personuppgifter kan lämnas ut av Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förenings för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter eller för att tillvarata Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förenings rättsliga intressen.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES om någon av Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förenings samarbetspartners eller leverantörer befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies på denna sida.

Dina rättigheter

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som medlem har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta.

Rätt till tillgång Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Registerutdraget sänds till din hos oss registrerade adress.

Rätt till rättelse Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade.

Rätt till radering Som medlem har du rätt att utan dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller: – Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för. – Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta. – Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. – Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen. – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till invändning Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Rätt till begränsning Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer: – När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss. – När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas. – När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.

Klagomål och anmälan

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss på Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förenings snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddssmyndigheten (IMY) som är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Om en personuppgiftsincident inträffar är vi skyldiga att anmäla det till IMY. En incident kan vara en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara en händelse som leder till obehörig åtkomst av de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till IMY inom 72 timmar från det den upptäcks.

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Som privatperson har du rätt till att få information om vilken data vi behandlar om dig. Hör av dig till info@laneryrfiber.se om du vill

 • Begära tillgång till personuppgifter
 • Begära rättelse av personuppgifter
 • Begära radering av personuppgifter
 • Invända till behandling av personuppgifter
 • eller om du har andra frågor rörande personuppgifter, som inte besvarats av denna policy.

Ändring av integritetspolicy

Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida, om så sker så ber vi dig noggrant läsa igenom den uppdaterade integritetspolicyn.